ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ је високошколска установа која образује кадрове за руководеће послове на научном и стручном подручју пословно индустријског менаџмента и на основу досадашњих резултата је оправдао своје постојање у нашем високообразовном систему.

Захваљујући концепту студија, Факултет даје свој активни допринос укључивању нашег образовног система у европски систем образовања.

Факултет за индустријски менаџмент је основала "Компанија МЕНАЏМЕНТ плус", Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-262/2002-04  од  23.10.2002.  године по Закону о Универзитету.

Факултет је један од оснивача Универзитета УНИОН у Београду, а своју делатност обавља у оквиру Универзитета "УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА" у Београду.

Првобитан Наставни план и програм Факултета је обухватао основне и последипломске студије из индустријског менаџмента. Основне студије у четворогодишњем трајању, на којима су школовани дипломирани индустријски менаџери на производном, информатичком и економском усмерењу, је завршило 435 студената. Последипломске студије су обухватале специјалистичке и магистарске студије. Специјалистичке студије је завршило 11 студената, а магистарске студије - 6 студената. Докторске дисертације успешно је одбранило 14 кандидата.

        Наставни план и програм Факултета је 2006. године усаглашен са Законом о високом образовању, тако да се образовни процес организује у оквиру друштвено-хуманистичког научног поља, у научној области Менаџмент и бизнис. Он обухвата три степена студија на којима се школују студенти стручног профила менаџер. Почев од школске 2006/07. године уписивани су студенти само на основне академске студије на студијске програме: Пословно индустријски менаџмент, Информатички менаџмент и Индустријско економски менаџмент.

            Факултет је од стране Министарства за науку и технолошки развој Решењем број 110-00-63/2007-01 од 22.09.2008. године регистрован за научно истраживачку делатност.

 Такође, Факултет је Одлуком бр.612-00-00960/2013-17 од 17.12.2013. године поново акредитован, односно реакредитован за научно-истраживачку делатност.

У свом досадашњем раду Факултет је реализовао следеће активности:

-    упознавање студената са привредом кроз перманентно организовање стручних посета студената  привредним субјектима,

-    укључивање  студента  у рад домаћих и међународних конференција и других институција,  као и у различита такмичења,

-    реализавање програма образовања током читавог живота  (life learning),

-    успостављање сарадње са привредним субјектима, високошколским институцијама и институтима из земље,

-    успостављање сарадње са иностраним институцијама,

-    реализовање издавачке делатности у оквиру едиције Индустријски менаџмент,

-    организовање научно-стручних скупова из области менаџмента,

-    организовање студентског академског радија, 

-    реализовање пројеката из безбедности и здравља на раду у предузећима,

-    учешће у хуманитарним акцијама.

Факултет се посебно истакао у издавачкој делатности штампајући 52 наслова у преко 30.000 примерака, а за свој рад у више наврата је награђиван и носилац је више признања.

 У циљу усклађивања са новим Законом о високом образовању и испуњења захтева по Стандардима за акредитацију високошколских установа, Факултет за индустријски менаџмент се трансформише у ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД .

 У циљу испуњења захтева по Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог степена образовања, Факултет за пословно индустријски менаџмент је концептирао нове студијске програме за поступак акредитације, и то:

      

Студије првог степена, основне академске студије

1. Студијски програм - Пословни менаџмент (180 ЕСПБ),

      Студије другог степена, мастер академске студије

1. Студијски програм  - Информатички менаџмент (120 ЕСПБ),

                      2. Студијски програм  - Индустријско економски менаџмент (120 ЕСПБ).

              Такође, Факултет је Одлуком бр.612-00-00595/2014-04 од 26.09.2014. године поново акредитовао, односно реакредитовао нове студијске програме, и то:

                   Студије првог степена, основне академске студије

1. Студијски програм - Пословни менаџмент (240 ЕСПБ),

                Студије другог степена, мастер академске студије

1. Студијски програм  - Информатички менаџмент (60 ЕСПБ),

                      2. Студијски програм  - Индустријско економски менаџмент (60 ЕСПБ).

                    Студије трећег степена, докторске студије

                      1. Студијски програм - Пословни менаџмент (180 ЕСПБ).

 

2015. године Факултет је акредитовао нове студијске програме Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-00643/2015-06 од 20.11.2015. године.

 

Студије првог степена, основне академске студије

1.Студијски програм ПРАВО (240 ЕСПБ)

 

Студије другог степена, мастер академске студије

1.Студијски програм ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

 

Факултет има утврђене основне задатке и циљеве који су у свему у складу са циљевима високог образовања у Републици, а који су дефинисани Законом о високом образовању.

 1. Основни задаци Факултета представљају едуковање пословно индустријски оријентисаних менаџера, сагласно привредним условима, са перспективом усклађивања, сходно променама у привредном и технолошком окружењу.

У оквиру основних задатака Факултет:

-        планира, организује и обезбеђује наставни процес на основним и дипломским академским студијама, у оквиру ужих научних области: Менаџмент, Организација производње и технологије, Информатичке технологије, Економија и Страни језик;

-        стално и непрекидно унапређује образовни процес и квалитет наставе у наведеним ужим научним областима;

-        уводи нове образовне, научне и апликативне стандарде и технологије;

-        остварује сарадњу са сродним образовним установама ван граница наше земље, ради размене наставних искустава, унапређења педагошке способности наставника и размене студената;

-        остварује сарадњу са привредним и другим институцијама у Републици и иностранству ради размене искустава у оквиру теорије и праксе менаџмента;

-        остварује пренос стручних, научно-стручних и практичних знања, вештина и способности у циљу унапређења менаџерске стручности;

-        непрекидно ради на сопственом унапређењу и давању доприноса бржем развоју уже и шире друштвене заједнице у области пословно индустријског менаџмента.

 1.1 Основне задатке Факултета утврђује орган управљања Факултета, односно Савет Факултета.

 2. Циљеви Факултета су:

 1. Континуирани пренос научних и стручних знања из менаџмента;
 2. Сврсисходан  развој науке;
 3. Обезбеђивање научног и стручног подмлатка;
 4. Стварање могућности појединцима да под истим условима стекну високо образовање као и могућност перманентног образовања;
 5. Остваривање процеса едуковања менаџера по студијским програмима основних, дипломских, специјалистичких и докторских академских студија;
 6. Успостављање система приоритетних информација о адекватности фонда стечених знања менаџера на одговарајућим радним местима;
 7. Анализа успешности едукованих менаџера у обављању одговарајућих функција;
 8. Репројектовање наставних садржаја по студијским програмима у складу резултатима анализе успешности;
 9. Перманентна евалуација квалитета наставе;
 10. Пројектовање и имплементација система студирања на даљину;
 11. Остварење издавачке делатности као подршке студентима за стицање релевантних знања и као могућност за наставне и научне кадрове за презентирање својих научно-истраживачких резултата.

 

           2.1 Наведени циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположивим могућностима Факултета.

           3. Све активности су у складу са задацима и циљевима Факултета. Факултет периодично преиспитује своје задатке и циљеве, у складу са Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета.

     

Опис квалификација студената Факултета које означавају завршетак студија

           4. Квалификације студената по завршетку основних академских студија:

- знање и разумевање материје менаџмента пословних система;

- оспособљеност за коришћење релевантних извора информација, како класичних, тако и оних на бази компјутерске подршке;

- способност да примене стечено знање на професионалном нивоу у решавању проблема у контексту менаџмента на основу осмишљавања аргумената;

- способност прикупљања и интерпретације информација и података ради доношења судова о појавама и збивањима у непосредном окружењу и на ширем плану из угла науке и струке, као и са друштвеног аспекта, са акцентом на пословну етику;

- оспособљеност за коришћење савремених технологија комуницирања, посебно заснованих на компјутерској подршци, у раду са сарадницима, пословним партнерима и другим заинтересованим научним и стручним круговима у интерпретацији идеја, проблема и њихових решења, као и усмеравајућих инструкција у свакодневном раду;

- опредељеност за континуирано стицање нових знања из менаџмента са освајањем вештина учења неопходних за самостално посвећивање додатним студијама;

- оспособљеност за планирање сопствене каријере.

           5. Квалификације студената по завршетку мастер академских студија:
- знање и разумевање материје пословног менаџмента проширеног и продубљеног у односу на основне академске студије као подлога за генерисање примерених креативних идеја на стратешком нивоу, као и у сврхе истраживања;

- знање и умеће у процесу одлучивања о сложеним проблемима у динамичким условима производног и технолошког окружења на мултидисциплинарним основама у тимској сарадњи;

- способност координирања знања сарадника у стохастичким условима пословања ради пројектовања пословне оријентације у датим друштвеним и етичким поимањима пословања сложених производних система;

- способност инспирисања сарадника ради остваривања пројектованих решења сложених проблема уз коришћење најновијих тековина информатичке технологије у комуникацији;

- способност овладавања новим знањима у контексту креирања и примене осмишљених решења у оквиру перманентног едуковања.

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 2 гостију и нема пријављених чланова